Szwajcaria Samnaun
Szwajcaria Samnaun

Nowe wyjazdy do Szwajcari - Super blisko z Polski!
Uwaga! Zmiana terminów.


Previous Next

 

Regulamin wyjazdów narciarskich organizowanych
przez Biuro Podróży ZiDO

 

1. Biuro podróży ZiDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (w skrócie ZiDO sp. z o.o. sp. k.), zwana dalej organizatorem, zobowiązuje się zorganizować  wyjazdy zgodnie z przedstawioną wcześniej ofertą (odnosząca się do konkretnego terminu i miejsca wyjazdu/szkolenia), dostępną na stronie www.skimaniak.org w terminach zawartych w danej ofercie i na podstawie warunków w niej określonych. Oferta jasno określa, co zawiera, a czego nie koszt wyjazdu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w ofercie, w przypadku zaistnienia niezależnych od niego okoliczności uniemożliwiających jej realizację.

3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wyjazdach mają możliwość dokonania zgłoszenia drogą e-mailową lub poprzez formularz rezerwacyjny dostępny w serwisie skimaniak.org.

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki wypadku na stoku powstałe nie z winy organizatora. Uczestnik powinien zadbać o odpowiedni ubiór narciarski, sprawny technicznie, własny lub wypożyczony sprzęt oraz kask narciarski. Każdy uczestnik wyjazdu jest ubezpieczany przez organizatora w zakresie kosztów leczenia (KL) , odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) poza granicami kraju – szczegóły dotyczące ubezpieczenia uczestnik otrzymuje najpóźniej w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym organizatora (razem z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz umową turystyczną i ogólnymi warunkami sprzedaży wycieczek).

5. W przypadku braku warunków narciarskich, bardzo złych warunków pogodowych lub niewystarczającej liczby uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu. W przypadku odwołania świadczeń z wyżej wymienionych przyczyn , zamawiający otrzymuje niezwłocznie pełny zwrot wniesionych wpłat .

6. Odwołanie świadczeń przez świadczeniodawce może nastąpić także, gdy przeprowadzenie świadczenia zostanie szczególnie utrudnione lub zagrożone z powodu zdarzeń noszących cechy siły wyższej, takich jak decyzje władz państwowych, klęski żywiołowe, rozruchy, strajki i inne przyczyny mogące zagrozić bezpiecznemu przebiegowi danego świadczenia.

6. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do posiadania na miejscu wyjazdu dokumentu potwierdzającego wiek i tożsamość.

7. Dotarcie na miejsce docelowe pobytu – dojazd własny lub autokar (w wybranych terminach).

Uczestnicy odpowiednio wcześnie przed planowym terminem wyjazdu otrzymają drogą e-mailową wszelkie dane adresowe miejsca zakwaterowania, proponowaną trasę podróży, jak również przypomnienie o wzięciu np. dokumentów tożsamości ze zdjęciem i innych istotnych rzeczy. Wszelkie informacje wysłane przez organizatora na podany podczas zgłoszenia przez uczestnika, adres e-mail uznaje się za doręczone do uczestnika.

8. Dzieci i młodzież do 18-tego roku życia mogą uczestniczyć w wyjazdach zorganizowanych przez biuro podróży ZiDO sp. z o.o. sp. k. wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, chyba, że w ofercie wyraźnie określono inaczej.

9. Za szkody spowodowane przez uczestnika wyjazdu odpowiada uczestnik. W przypadku szkód wyrządzonych przez dzieci odpowiadają finansowo rodzice lub prawni opiekunowie.

10. Koszty przedstawione uczestnikom obejmują elementy składowe, o których mowa w ofertach dostępnych na stronie www.skimaniak.org.

11. Wpłata zaliczki na wyjazd równoznaczna jest z rezerwacją miejsca i akceptacją regulaminu.

12. Akceptacja regulaminu poprzez wpłatę zaliczki jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy uczestnikiem, a organizatorem. Porozumienie zawarte tym sposobem dotyczy określonego, poprzez zgłoszenie e-mail uczestnika, wyjazdu narciarskiego,  zgodnie z ofertą odnoszącą się do niego. Organizator może odstąpić od umowy w okresie do 14 dni od daty zaksięgowania na swoim koncie bankowym wpłaty zaliczki od uczestnika bez podania przyczyny (w takiej sytuacji 100% wpłaconej kwoty jest zwracane na konto uczestnika, z którego została dokonana wpłata). Organizator odstępując od umowy w terminie późniejszym powinien wskazać konkretną przyczynę odstąpienia, zawartą w niniejszym regulaminie, ogólnych warunkach sprzedaży wycieczek lub umowie wyjazdu.

13. Pozostała część opłaty za wyjazd jest wpłacana zgodnie z danymi zawartymi w ofercie (warunki uczestnictwa) umieszczonej na stronie www.skimaniak.org (oraz harmonogramem zawartym w umowie uczestnictwa). W przypadku braku wpłaty pozostałej kwoty, wpłacona zaliczka przepada na zasadach określonych szczegółowo w ogólnych warunkach sprzedaży wycieczek lub umowie wyjazdu, a rezerwacja i tym samym umowa między uczestnikiem i organizatorem jest anulowana w takiej sytuacji.

14. W przypadku rezygnacji ze świadczeń z powodów niezależnych od świadczeniodawcy, świadczeniodawca zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów, w wysokości nie wyższej niż ustalona poniżej, poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania danego świadczenia na rzecz świadczeniobiorcy. Koszty rezygnacji z uczestnictwa maksymalnie wynoszą:

  1.  30 % całkowitego kosztu , o ile rezygnacja  nastąpi  w terminie przekraczającym 60 dni przed pierwszym dniem wyjazdu,

  2.  40 % całkowitego kosztu,  o ile rezygnacja  nastąpi w okresie od 59 do 40 dnia przed pierwszym dniem wyjazdu,

  3.  50 % całkowitego kosztu,  o ile rezygnacja  nastąpi w okresie od 39 do 20 dnia przed pierwszym dniem wyjazdu,

  4.  75 % całkowitego kosztu, o ile rezygnacja  nastąpi od 19 do 10 dnia przed pierwszym dniem wyjazdu,

  5.  90 % całkowitego kosztu, o ile rezygnacja  nastąpi w okresie od 9 i przed pierwszym dniem wyjazdu.

15. W przypadku rezygnacji z wyjazdu istnieje możliwość przekazania dokonanych wpłat na inne, wskazane osoby nie objęte wcześniej zgłoszeniem, a mające wziąć udział zastępczo w wyjeździe organizowanym przez biuro podróży ZiDO sp. z o.o. sp. k.

16. Zmiana uczestnika wyjazdu może nastąpić najpóźniej na 10 dni przed wyjazdem. W wyjątkowych sytuacjach organizator może odstąpić od tego zapisu.

17. Uczestnictwo w wyjeździe jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

18. Organizator może zmienić niniejszy regulamin. W takim przypadku informuje o tym uczestnika, który ma prawo odstąpić od zawartego z organizatorem porozumienia, na podstawie poprzedniego regulaminu, w ciągu 7 dni od wysłania uczestnikowi  informacji na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub/i informację na stronie www.skimaniak.org w dziele aktualności (uczestnikowi w takiej sytuacji zwracane jest 100% dotychczas dokonanych wpłat). W przypadku braku odpowiedzi uznaje się, że uczestnik przystaje na zmienione warunki uczestnictwa w wyjeździe i tym samym przystaje na zmianę porozumienia.

19. Dzień decydujący do ustalenia ceny wycieczek narciarskich i tym samym stosunku kursu PLN/EURO na sezon 2019/2020 to 05.07.2019

20. Dokonując zgłoszenia na wyjazd uczestnik oswiadcza takze, że zapoznał się z KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (dostepną tu: http://www.skimaniak.org/czytelnia-narciarska/dokumenty/453-rodo) i ją akceptuje.

21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu  Cywilnego. Wszelkie sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby biura podróży ZiDO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu ul. Szmaragdowa 22, 52-215.