First Minute 2023/2024
First Minute 2023/2024


Nie przegap okazji!


KARNET W CENIE
KARNET W CENIE

Karnet narciarski
zawsze w cenie wyjazdu!


Previous Next

 

Regulamin wyjazdów narciarskich organizowanych
przez Biuro Podróży ZiDO

 

1. Biuro podróży ZiDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (w skrócie ZiDO sp. z o.o. sp. k.), zwana dalej organizatorem, zobowiązuje się zorganizować  wyjazdy zgodnie z przedstawioną wcześniej ofertą (odnosząca się do konkretnego terminu i miejsca wyjazdu/szkolenia), dostępną na stronie www.skimaniak.org w terminach zawartych w danej ofercie i na podstawie warunków w niej określonych. Oferta jasno określa, co zawiera, a czego nie koszt wyjazdu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w ofercie, w przypadku zaistnienia niezależnych od niego okoliczności uniemożliwiających jej realizację.

3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w wyjazdach mają możliwość dokonania zgłoszenia drogą e-mailową lub poprzez formularz rezerwacyjny dostępny w serwisie skimaniak.org.

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki wypadku na stoku powstałe nie z winy organizatora. Uczestnik powinien zadbać o odpowiedni ubiór narciarski, sprawny technicznie, własny lub wypożyczony sprzęt oraz kask narciarski. Każdy uczestnik wyjazdu jest ubezpieczany przez organizatora w zakresie kosztów leczenia (KL) , odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) poza granicami kraju – szczegóły dotyczące ubezpieczenia uczestnik otrzymuje najpóźniej w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym organizatora (razem z ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz umową turystyczną i ogólnymi warunkami sprzedaży wycieczek).

5. W przypadku braku warunków narciarskich, bardzo złych warunków pogodowych lub niewystarczającej liczby uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyjazdu. W przypadku odwołania świadczeń z wyżej wymienionych przyczyn , zamawiający otrzymuje niezwłocznie pełny zwrot wniesionych wpłat .

6. Odwołanie świadczeń przez świadczeniodawce może nastąpić także, gdy przeprowadzenie świadczenia zostanie szczególnie utrudnione lub zagrożone z powodu zdarzeń noszących cechy siły wyższej, takich jak decyzje władz państwowych, klęski żywiołowe, rozruchy, strajki i inne przyczyny mogące zagrozić bezpiecznemu przebiegowi danego świadczenia.

6. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do posiadania na miejscu wyjazdu dokumentu potwierdzającego wiek i tożsamość.

7. Dotarcie na miejsce docelowe pobytu – dojazd własny lub autokar (w wybranych terminach).

Uczestnicy odpowiednio wcześnie przed planowym terminem wyjazdu otrzymają drogą e-mailową wszelkie dane adresowe miejsca zakwaterowania, proponowaną trasę podróży, jak również przypomnienie o wzięciu np. dokumentów tożsamości ze zdjęciem i innych istotnych rzeczy. Wszelkie informacje wysłane przez organizatora na podany podczas zgłoszenia przez uczestnika, adres e-mail uznaje się za doręczone do uczestnika.

8. Dzieci i młodzież do 18-tego roku życia mogą uczestniczyć w wyjazdach zorganizowanych przez biuro podróży ZiDO sp. z o.o. sp. k. wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, chyba, że w ofercie wyraźnie określono inaczej.

9. Za szkody spowodowane przez uczestnika wyjazdu odpowiada uczestnik. W przypadku szkód wyrządzonych przez dzieci odpowiadają finansowo rodzice lub prawni opiekunowie.

10. Koszty przedstawione uczestnikom obejmują elementy składowe, o których mowa w ofertach dostępnych na stronie www.skimaniak.org.

11. Wpłata zaliczki na wyjazd równoznaczna jest z rezerwacją miejsca i akceptacją regulaminu.

12. Akceptacja regulaminu poprzez wpłatę zaliczki jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy uczestnikiem, a organizatorem. Porozumienie zawarte tym sposobem dotyczy określonego, poprzez zgłoszenie e-mail uczestnika, wyjazdu narciarskiego,  zgodnie z ofertą odnoszącą się do niego. Organizator może odstąpić od umowy w okresie do 14 dni od daty zaksięgowania na swoim koncie bankowym wpłaty zaliczki od uczestnika bez podania przyczyny (w takiej sytuacji 100% wpłaconej kwoty jest zwracane na konto uczestnika, z którego została dokonana wpłata). Organizator odstępując od umowy w terminie późniejszym powinien wskazać konkretną przyczynę odstąpienia, zawartą w niniejszym regulaminie, ogólnych warunkach sprzedaży wycieczek lub umowie wyjazdu.

13. Pozostała część opłaty za wyjazd jest wpłacana zgodnie z danymi zawartymi w ofercie (warunki uczestnictwa) umieszczonej na stronie www.skimaniak.org (oraz harmonogramem zawartym w umowie uczestnictwa). W przypadku braku wpłaty pozostałej kwoty, wpłacona zaliczka przepada na zasadach określonych szczegółowo w ogólnych warunkach sprzedaży wycieczek lub umowie wyjazdu, a rezerwacja i tym samym umowa między uczestnikiem i organizatorem jest anulowana w takiej sytuacji.

14. W przypadku rezygnacji ze świadczeń z powodów niezależnych od świadczeniodawcy, świadczeniodawca zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów, w wysokości nie wyższej niż ustalona poniżej, poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania danego świadczenia na rzecz świadczeniobiorcy. Koszty rezygnacji z uczestnictwa maksymalnie wynoszą:

  1.  30 % całkowitego kosztu , o ile rezygnacja  nastąpi  w terminie przekraczającym 60 dni przed pierwszym dniem wyjazdu,

  2.  40 % całkowitego kosztu,  o ile rezygnacja  nastąpi w okresie od 59 do 40 dnia przed pierwszym dniem wyjazdu,

  3.  50 % całkowitego kosztu,  o ile rezygnacja  nastąpi w okresie od 39 do 20 dnia przed pierwszym dniem wyjazdu,

  4.  75 % całkowitego kosztu, o ile rezygnacja  nastąpi od 19 do 10 dnia przed pierwszym dniem wyjazdu,

  5.  90 % całkowitego kosztu, o ile rezygnacja  nastąpi w okresie od 9 i przed pierwszym dniem wyjazdu.

15. W przypadku rezygnacji z wyjazdu istnieje możliwość przekazania dokonanych wpłat na inne, wskazane osoby nie objęte wcześniej zgłoszeniem, a mające wziąć udział zastępczo w wyjeździe organizowanym przez biuro podróży ZiDO sp. z o.o. sp. k.

16. Zmiana uczestnika wyjazdu może nastąpić najpóźniej na 10 dni przed wyjazdem. W wyjątkowych sytuacjach organizator może odstąpić od tego zapisu.

17. Uczestnictwo w wyjeździe jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

18. Organizator może zmienić niniejszy regulamin. W takim przypadku informuje o tym uczestnika, który ma prawo odstąpić od zawartego z organizatorem porozumienia, na podstawie poprzedniego regulaminu, w ciągu 7 dni od wysłania uczestnikowi  informacji na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub/i informację na stronie www.skimaniak.org w dziele aktualności (uczestnikowi w takiej sytuacji zwracane jest 100% dotychczas dokonanych wpłat). W przypadku braku odpowiedzi uznaje się, że uczestnik przystaje na zmienione warunki uczestnictwa w wyjeździe i tym samym przystaje na zmianę porozumienia.

19. Ograniczenia związane z koronawirusem COVID-19:  Klient zapoznał się i wyraźnie wyraża zgodę na możliwość wprowadzenia środków przeciwepidemicznych w miejscu docelowym, co może mieć wpływ na zakres i jakość świadczonych usług (np. mogą wystąpić sytuacje, w których ośrodek narciarski będzie zmuszony do zmniejszenia przepustowości na stokach). Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich środków higienicznych wymaganych przez usługodawcę (tj. dostawców usług noclegowych, usług transportowych, usług gastronomicznych, operatorów stoków narciarskich itp.) oraz wszelkich odpowiednich środków obowiązujących w danym miejscu docelowym. Sytuacja epidemiologiczna może zmieniać się dynamicznie, np. nie można wykluczyć wprowadzenia obowiązkowych badań (testów) itp.     W momencie przygotowywania tych informacji wydaje się prawdopodobne, że wejście na tereny narciarskie będzie możliwe tylko z tzw. Unijnym Certyfikacie COVID zatwierdzonym przez Parlament Europejski. Certyfikat uprawnia posiadacza do swobodnego przemieszczania się na terenie Unii Europejskiej. Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/certyfikat .

20. Dokonując zgłoszenia na wyjazd uczestnik oswiadcza takze, że zapoznał się z KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (dostepną tu: http://www.skimaniak.org/czytelnia-narciarska/dokumenty/453-rodo) i ją akceptuje.

21. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu  Cywilnego. Wszelkie sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby biura podróży ZiDO sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu ul. Szmaragdowa 22, 52-215.