FREESKI Marzec 2024
FREESKI Marzec 2024

Marzec 2024
Karnet w cenie


Ski Safari
Ski Safari

Alpejskie Ski Safari
Serfaus-Fiss-Ladis-Nauders-Belpiano
Karnet na łącznie 377 km w cenie!

Termin: 10-17.03.2024
Opcja przejazdu wygodnym busem z Wrocławia

KARNET W CENIE
KARNET W CENIE

Karnet narciarski
zawsze w cenie wyjazdu!


FERIE 2024
FERIE 2024

Rodzinne wyjazdy na narty w Alpy
Karnet narciarski zawsze w cenie!


Przejazd w Alpy
Przejazd w Alpy

Busem 9-os. od 590zł/os.
17-24.02.2024; 2-9.03.2024; 10-17.03.2024
23-30.03.2024; 13-20.04.2024; 27.04-04.05.2024

Previous Next

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Zgodnie z art. 12 ust.1 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), ZiDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Szmaragdowa 22, 52-215 Wrocław (zwana dalej „ZiDO”),przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 

ADMINISTRATOR DANYCH:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZiDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Szmaragdowa 22, 52-215 Wrocław.

 

Z ZiDO można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. listownie na adres: ZiDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Szmaragdowa 22, 52-215 Wrocław.

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA:

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

 

PANI/PANA DANE OSOBOWE PO WYPEŁNIENIU FORMULARZA REJESTRACYJNEGO LUB ZAPISANIU SIĘ DO NEWSLETTERA ZiDO BĘDĄ PRZETWARZANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:

 

1. Zawarciu i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

2. Wypełnienia ciążących na ZiDO obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o usługach turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO).

 

3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów ZiDO, a w szczególności w celach marketingu i promocji produktów i usług ZiDO, w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

4. Informowania o usługach turystycznych/imprezach świadczonych przez ZiDO;

 

5 .Informowania o usługach i produktach Partnerów ZiDO dotyczących świadczeń powiązanych z ofertą ZiDO (np. ubezpieczenie turystyczne, treningi narciarskie).

 

6. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

 

1. W zakresie realizacji zawartej z ZiDO umowy przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów ZiDO , w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 

2. W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na ZiDO przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 

3. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ZiDO, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

4. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody do momentu wycofania przez Panią/Pana takiej zgody

 

 

 

ODBIORCY DANYCH:

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie przez ZiDO następującym kategoriom odbiorców:

 

1. Podmiotom przewidzianym w ustawie o usługach turystycznych oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy innych przepisów prawa, m.in. agentom, przewoźnikom, hotelarzom, restauratorom, rezydentom, ubezpieczycielom, rezydentom pilotom, firmom transportowym, organizatorom treningów narciarskich, innym biurom podróży w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług turystycznych, sądom i prokuratorom oraz innym organom władzy publicznej w związku z toczącymi się postępowaniami.

 

2. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na rzecz ZiDO, w tym na podstawie ustawy o usługach turystycznych -tzw. podmioty przetwarzające. m.in. dostawcom usług IT (np.: właścicielowi serwisu skimaniak.org: AFITT Mateusz Łagowski ul. Dubois 22/10 50-207 Wrocław) , agencjom marketingowym, organizatorom szkoleń narciarskich - podmioty przetwarzające.

 

3. Pracownikom i zleceniobiorcą ZiDO upoważnionym przez Administratora i odpowiedzialnych za działania marketingowe i administracyjne.

 

6. Innym podmiotom współpracującym z ZiDO, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą na udostępnienie mu takich danych.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:

 

W związku z przetwarzaniem danych przez ZiDO, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 

1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania,a także do uzyskania kopii Pani/Pana danych (art. 15 RODO).

 

2. Prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO).

 

3. Prawo żądania usunięcia danych –tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) w przypadku gdy:

 

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania,
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

 

4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO) w przypadku gdy:

 

  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  3. ZiDO nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania -do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ZiDO są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 

5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

 

6. Prawo żądania przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, gdy są one przetwarzane przez ZiDO na podstawie zgody (art. 20 RODO), co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez ZiDO bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 

7. Prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym prawo to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.

 

Podanie danych osobowych do celów marketingowych ma charakter dobrowolny. ZiDO może prowadzić działania polegające na profilowaniu Pani/Pana danych w celu dostosowania działań marketingowych do Pani/Pana potrzeb.

 

 

 

 

 

ZiDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Szmaragdowa 22, 52-215 Wrocław