MAJÓWKA 2019
MAJÓWKA 2019

Karnet i ubezpieczenie w cenie!


KARNET W CENIE
KARNET W CENIE

Karnet i ubezpieczenie SKI
zawsze w cenie wyjazdu!


FREESKI
FREESKI

Marzec, Kwiecień, Maj !


Previous Next

 

Regulamin treningów narciarskich w sezonie 2017/ 2018

oferowanych na portlalu internetowym www.skimaniak.org

 

1.Zarządcą platformy sprzedaży i serwisu internetowego www.skimaniak.org jest firma AFITT Mateusz Łagowski ul. Dubois 22/10 50-207 Wrocław zwana dalej zarządcą. Szkolenia narciarskie oferowane na stronie www.skimaniak.org są realizowane przez zarządce serwisu lub jedną z firm współpracujacych (w szczególnosci: Aktive Tours Anna Siekierzycka ul. Bierutowska 8a/516 51-317 Wrocław, ZiDO sp. z o.o. ul. Szmaragdowa 22 52-215 Wrocław ,Tomasz Chmieliński KiteStyle Sołtysia 59, 40-748 Katowice i inni. )

2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w ofercie szkoleń narciarskich, w przypadku zaistnienia niezależnych od niego okoliczności uniemożliwiających jej realizację.

3. Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach narciarskich mają możliwość dokonania zgłoszenia drogą e-mailową.

4. Zarządca serwisu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki wypadku na stoku powstałe nie z winy zarządcy lub firm współpracujacych z zarządcą. Uczestnik powinien zadbać o odpowiedni ubiór narciarski, sprawny technicznie, własny lub wypożyczony sprzęt oraz kask narciarski.

5. W przypadku braku warunków narciarskich, bardzo złych warunków pogodowych lub niewystarczającej liczby uczestników, zarządca serwisu zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania świadczenia z wyżej wymienionych przyczyn , zamawiający otrzymuje niezwłocznie pełny zwrot wniesionych wpłat .

6. Odwołanie świadczeń przez świadczeniodawce może nastąpić także, gdy przeprowadzenie świadczenia zostanie szczególnie utrudnione lub zagrożone z powodu zdarzeń noszących cechy siły wyższej, takich jak decyzje władz państwowych, klęski żywiołowe, rozruchy, strajki i inne przyczyny mogące zagrozić bezpiecznemu przebiegowi danego świadczenia.

6. Uczestnicy treningów narciarskich są zobowiązani do posiadania na miejscu wyjazdu dokumentu potwierdzającego wiek i tożsamość.

7. Dotarcie na miejsce docelowe pobytu – dojazd własny.

Uczestnicy odpowiednio wcześnie przed planowym terminem treningu narciarskiego otrzymają drogą e-mailową wszelkie dane dokładneg miejsca zbiórki/spotkania w ośrodku narciarkim w którym wykupił szkolenie. Wszelkie informacje wysłane przez organizatora na podany podczas zgłoszenia przez uczestnika, adres e-mail uznaje się za doręczone do uczestnika.

8. Za szkody spowodowane przez uczestnika wyjazdu odpowiada uczestnik. W przypadku szkód wyrządzonych przez dzieci odpowiadają finansowo rodzice lub prawni opiekunowie.

9. Wpłata zaliczki za trening narciarski jest równoznaczna  z rezerwacją treningu i akceptacją regulaminu.

10. Akceptacja regulaminu poprzez wpłatę zaliczki jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy uczestnikiem, a zarzadcą lub jedną z firm współpracujących w zakresie realizacji treningów narciarskich w Alpach. Porozumienie zawarte tym sposobem dotyczy określonego, poprzez zgłoszenie e-mail uczestnika treningu narciarskiego (zgłoszenie winno być dokonane na e-mial ogólny serwisu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezposrednio na e-mial odpowiedniego podmiotu świadczącego usługę treningu narciarskiego). Zarządca serwisu i/lub podmiot świadczący bezpośredno usługę może odstąpić od umowy w okresie do 14 dni od daty zaksięgowania na swoim koncie bankowym wpłaty zaliczki od uczestnika bez podania przyczyny (w takiej sytuacji 100% wpłaconej kwoty jest zwracane na konto uczestnika, z którego została dokonana wpłata). Zarządca serwisu i/lub podmiot bezpośredni świadczący usługę  odstępując od umowy w terminie późniejszym powinien wskazać konkretną przyczynę odstąpienia, zawartą w niniejszym regulaminie.

11. Pozostała część opłaty za trening narciarski jest wpłacana zgodnie z danymi zawartymi w cenniku Treningów narciarskich umieszczonym na stronie www.skimaniak.org (oraz harmonogramem zawartym w umowie uczestnictwa). W przypadku braku wpłaty pozostałej kwoty, wpłacona zaliczka przepada na zasadach określonych szczegółowo w niniejszym regulaminie.

12. W przypadku rezygnacji ze świadczeń z powodów niezależnych od świadczeniodawcy, świadczeniodawca zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów które poniósł, w wysokości nie wyższej niż ustalona poniżej, poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania danego Treningu na rzecz świadczeniobiorcy (zakontrakotowanie instruktorów, zorganizowanie zakwaterowania dla kadry trenerskiej itp.). Koszty rezygnacji z uczestnictwa w Treningu maksymalnie wynoszą:

 30 % całkowitego kosztu , o ile rezygnacja  nastąpi  w terminie przekraczającym 60 dni przed pierwszym dniem wyjazdu,

 40 % całkowitego kosztu,  o ile rezygnacja  nastąpi w okresie od 59 do 40 dnia przed pierwszym dniem wyjazdu,

 50 % całkowitego kosztu,  o ile rezygnacja  nastąpi w okresie od 39 do 20 dnia przed pierwszym dniem wyjazdu,

 75 % całkowitego kosztu, o ile rezygnacja  nastąpi od 19 do 10 dnia przed pierwszym dniem wyjazdu,

 90 % całkowitego kosztu, o ile rezygnacja  nastąpi w okresie od 9 i przed pierwszym dniem wyjazdu.

13. W przypadku rezygnacji z Treningu narciarskiego istnieje możliwość przekazania dokonanych wpłat na inne, wskazane osoby nie objęte wcześniej zgłoszeniem, a mające wziąć udział zastępczo w treningu narciarskim ( przy zachowaniu zblizonego poziomu umejętnosci tych osób  do pierwotnego uczestnika treningu).

14. Uczestnictwo w treningu narciarskim jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

15. Zarządca serwisu może zmienić niniejszy regulamin. W takim przypadku informuje o tym uczestnika, który ma prawo odstąpić od zawartego z zarządca serwisu porozumienia, na podstawie poprzedniego regulaminu, w ciągu 7 dni od wysłania uczestnikowi  informacji na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub/i informację na stronie www.skimaniak.org w dziele aktualności (uczestnikowi w takiej sytuacji zwracane jest 100% dotychczas dokonanych wpłat na rzecz przyszłych treningów narciarskich). W przypadku braku odpowiedzi uznaje się, że uczestnik przystaje na zmienione warunki uczestnictwa w treningu narciarskim i tym samym przystaje na zmianę porozumienia.

16. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu  Cywilnego. Wszelkie sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zarządcy serwisu z siedzibą we Wrocławiu ul. Dubois 22/10, 50-207.