FREESKI Marzec 2024
FREESKI Marzec 2024

Marzec 2024
Karnet w cenie


Ski Safari
Ski Safari

Alpejskie Ski Safari
Serfaus-Fiss-Ladis-Nauders-Belpiano
Karnet na łącznie 377 km w cenie!

Termin: 10-17.03.2024
Opcja przejazdu wygodnym busem z Wrocławia

KARNET W CENIE
KARNET W CENIE

Karnet narciarski
zawsze w cenie wyjazdu!


FERIE 2024
FERIE 2024

Rodzinne wyjazdy na narty w Alpy
Karnet narciarski zawsze w cenie!


Przejazd w Alpy
Przejazd w Alpy

Busem 9-os. od 590zł/os.
17-24.02.2024; 2-9.03.2024; 10-17.03.2024
23-30.03.2024; 13-20.04.2024; 27.04-04.05.2024

Previous Next

 

Regulamin treningów narciarskich

oferowanych na portlalu internetowym www.skimaniak.org

 

1. Właścicielem  platformy sprzedaży i serwisu internetowego www.skimaniak.org jest firma AFITT Mateusz Łagowski ul. Dubois 22/10 50-207 Wrocław, natomiast zarządcą platformy sprzedaży i serwisu internetowego 1. Właścicielem  platformy sprzedaży i serwisu internetowego www.skimaniak.org jest Biuro podróży ZiDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu ul. Szmaragdowa 22, 52-215 Wrocław, zwana dalej zarządcą.

 

 2. Szkolenia narciarskie oferowane na stronie www.skimaniak.org są realizowane przez właściciela serwisu (AFITT Mateusz Łagowski ul. Dubois 22/10 50-207 Wrocław)  lub jedną z firm współpracujacych ( w szczególnosci: Aktive Tours Anna Siekierzycka ul. Bierutowska 8a/516 51-317 Wrocław, ZiDO sp. z o.o. ul. Szmaragdowa 22 52-215 Wrocław ,Tomasz Chmieliński KiteStyle Sołtysia 59, 40-748 Katowice i inni. ), którzy dalej zwani sa Organizatorem treningów.

3. Organizator  zastrzega sobie prawo dokonania zmian w ofercie treningów narciarskich, w przypadku zaistnienia niezależnych od niego okoliczności uniemożliwiających jej realizację.

4. Osoby zainteresowane uczestnictwem w treningach narciarskich mają możliwość dokonania zgłoszenia drogą e-mailową lub poprzez formularz rezerwacyjny doatepny w serwisie skimaniak.org

5. Zarządca serwisu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki wypadku na stoku powstałe nie z winy zarządcy lub firm współpracujacych z zarządcą. Uczestnik powinien zadbać o odpowiedni ubiór narciarski, sprawny technicznie, własny lub wypożyczony sprzęt oraz kask narciarski.

6. W przypadku braku warunków narciarskich, bardzo złych warunków pogodowych lub niewystarczającej liczby uczestników, zarządca serwisu lub/i organizator treningu  zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W przypadku odwołania świadczenia z wyżej wymienionych przyczyn , zamawiający otrzymuje niezwłocznie pełny zwrot wniesionych wpłat .

7. Odwołanie świadczeń przez świadczeniodawce może nastąpić także, gdy przeprowadzenie świadczenia zostanie szczególnie utrudnione lub zagrożone z powodu zdarzeń noszących cechy siły wyższej, takich jak decyzje władz państwowych, klęski żywiołowe, rozruchy, strajki i inne przyczyny mogące zagrozić bezpiecznemu przebiegowi danego świadczenia.

8. Uczestnicy treningów narciarskich są zobowiązani do posiadania na miejscu wyjazdu dokumentu potwierdzającego wiek i tożsamość.

9. Dotarcie na miejsce docelowe pobytu – dojazd własny.

Uczestnicy odpowiednio wcześnie przed planowym terminem treningu narciarskiego otrzymają drogą e-mailową wszelkie dane dokładneg miejsca zbiórki/spotkania w ośrodku narciarkim w którym wykupił szkolenie. Wszelkie informacje wysłane przez organizatora na podany podczas zgłoszenia przez uczestnika, adres e-mail uznaje się za doręczone do uczestnika.

10. Za szkody spowodowane przez uczestnika wyjazdu odpowiada uczestnik. W przypadku szkód wyrządzonych przez dzieci odpowiadają finansowo rodzice lub prawni opiekunowie.

11. Wpłata zaliczki za trening narciarski jest równoznaczna  z rezerwacją treningu i akceptacją regulaminu.

12. Akceptacja regulaminu poprzez wpłatę zaliczki jest równoznaczna z zawarciem umowy pomiędzy uczestnikiem, a zarzadcą lub jedną z firm współpracujących w zakresie realizacji treningów narciarskich w Alpach. Porozumienie zawarte tym sposobem dotyczy określonego, poprzez zgłoszenie e-mail uczestnika treningu narciarskiego (zgłoszenie winno być dokonane na e-mial ogólny serwisu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezposrednio na e-mial odpowiedniego podmiotu świadczącego usługę treningu narciarskiego). Zarządca serwisu i/lub podmiot świadczący bezpośredno usługę może odstąpić od umowy w okresie do 14 dni od daty zaksięgowania na swoim koncie bankowym wpłaty zaliczki od uczestnika bez podania przyczyny (w takiej sytuacji 100% wpłaconej kwoty jest zwracane na konto uczestnika, z którego została dokonana wpłata). Zarządca serwisu i/lub podmiot bezpośredni świadczący usługę  odstępując od umowy w terminie późniejszym powinien wskazać konkretną przyczynę odstąpienia, zawartą w niniejszym regulaminie.

13. Pozostała część opłaty za trening narciarski jest wpłacana zgodnie z danymi zawartymi w cenniku Treningów narciarskich umieszczonym na stronie www.skimaniak.org (oraz harmonogramem zawartym w umowie uczestnictwa). W przypadku braku wpłaty pozostałej kwoty, wpłacona zaliczka przepada na zasadach określonych szczegółowo w niniejszym regulaminie.

14. W przypadku rezygnacji ze świadczeń z powodów niezależnych od świadczeniodawcy, świadczeniodawca zastrzega sobie prawo żądania zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów które poniósł, w wysokości nie wyższej niż ustalona poniżej, poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zorganizowania danego Treningu na rzecz świadczeniobiorcy (zakontrakotowanie instruktorów, zorganizowanie zakwaterowania dla kadry trenerskiej itp.). Koszty rezygnacji z uczestnictwa w Treningu maksymalnie wynoszą:

 30 % całkowitego kosztu , o ile rezygnacja  nastąpi  w terminie przekraczającym 60 dni przed pierwszym dniem wyjazdu,

 40 % całkowitego kosztu,  o ile rezygnacja  nastąpi w okresie od 59 do 40 dnia przed pierwszym dniem wyjazdu,

 50 % całkowitego kosztu,  o ile rezygnacja  nastąpi w okresie od 39 do 20 dnia przed pierwszym dniem wyjazdu,

 75 % całkowitego kosztu, o ile rezygnacja  nastąpi od 19 do 10 dnia przed pierwszym dniem wyjazdu,

 90 % całkowitego kosztu, o ile rezygnacja  nastąpi w okresie od 9 i przed pierwszym dniem wyjazdu.

15. W przypadku rezygnacji z Treningu narciarskiego istnieje możliwość przekazania dokonanych wpłat na inne, wskazane osoby nie objęte wcześniej zgłoszeniem, a mające wziąć udział zastępczo w treningu narciarskim ( przy zachowaniu zblizonego poziomu umejętnosci tych osób  do pierwotnego uczestnika treningu).

16. Uczestnictwo w treningu narciarskim jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

17. Zarządca serwisu może zmienić niniejszy regulamin. W takim przypadku informuje o tym uczestnika, który ma prawo odstąpić od zawartego z zarządca serwisu porozumienia, na podstawie poprzedniego regulaminu, w ciągu 7 dni od wysłania uczestnikowi  informacji na podany w zgłoszeniu adres e-mail lub/i informację na stronie www.skimaniak.org w dziele aktualności (uczestnikowi w takiej sytuacji zwracane jest 100% dotychczas dokonanych wpłat na rzecz przyszłych treningów narciarskich). W przypadku braku odpowiedzi uznaje się, że uczestnik przystaje na zmienione warunki uczestnictwa w treningu narciarskim i tym samym przystaje na zmianę porozumienia.

18. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu  Cywilnego. Wszelkie sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zarządcy serwisu z siedzibą we Wrocławiu ul. Dubois 22/10, 50-207.